Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vydané dle § 273 odst. l, z. č. 5l3/l99l Sb.


čl. 1.  Úvodní ustanovení
1.1. Definice

Dodavatel je společnost ZÁCHRANNÁ POTÁPĚČSKÁ SLUŽBA BRNO, z.s., Bystrc č.ev. 35,
635 00, Brno, IČ: 04809017, zaps. v L 21343 vedená u Krajského soudu v Brně.

Klient je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Dodavatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Dodavateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem ZÁCHRANNÁ POTÁPĚČSKÁ SLUŽBA BRNO, z.s.
1.2. Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky.
1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

1.4. Právní vztahy Dodavatele s klientem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 čl. 2.  Předmět plnění
2.1.  Předmětem plnění je výuka kurzů přístrojového potápění pro veřejnost vyhlášených dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky, která je uskutečněná vyplněním a odesláním přihlášky. Výuka se skládá z výukových modulů specifikovaných v informacích jednotlivých kurzů dodavatele na webových stránkách https://kurzy.dive5.cz/kurzypotapeni/.

2.2.  Dodavatel se zavazuje ke splnění všech jím zveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách https://kurzy.dive5.cz/kurzypotapeni/  nebo vyhlášené dodavatelem skrze reklamní prostředky. Dodavatel se zároveň zavazuje dostát všem svým závazkům, vyplývajícím z těchto VOP.

čl. 3.  Termín a způsob předání výuky
3.1.  Dodavatel je povinen zajistit sjednaný termín výuky odsouhlasený oběma smluvními stranami, v prostorách k výuce způsobilým. 

3.2.  Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
3.3.  Odmítne-li klient bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít (nastoupit) výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. 4.1. VOP. Klientovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit.

čl. 4.  Cena
4.1.  Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů přístrojového potápění pro veřejnost zveřejněný dodavatelem. Ceník s popisem kurzu je uveden na webových stránkách https://kurzy.dive5.cz/kurzypotapeni/. Ceník je zároveň vždy k dispozici u provozovatele příslušné provozovny a lze jej na vyžádání klienta poslat elektronicky nebo v listinné podobě. V ceně kurzu je přesný počet vyučovacích modulů a ponorů, který je specifikován v podrobném popisu kurzu na webových stránkách https://kurzy.dive5.cz/kurzypotapeni/. V případě opakování závěrečné teoretické zkoušky hradí klient administrativní poplatek 300 Kč včetně DPH. V případě, že klient uskuteční dodatečné ponory mimo rozsah standardního výukového modulu kurzu, je povinen uhradit náklady spojené s těmito ponory dle platných specifických podmínek pro jejich uskutečnění. Tato platba zahrnuje také náklady spojené se zapůjčením potápěčské výstroje, která je k těmto ponorům určena.


čl. 5.  Kurzovné
5.1.  Částka splatná za provedení výukového kurzu dodavatelem se nazývá kurzovné. 

5.2. Klient může odstoupit od objednávky výukového kurzu bez udání důvodů, vrácení kurzovného se řídí dle storno podmínek v čl. 9.

čl. 6.  Platební podmínky
6.1.  Uhrazení objednávky klientem je možné online platební kartou nebo převodem na webových stránkách https://kurzy.dive5.cz/ nebo hotově/platební kartou fyzicky na adrese DIVE5 Modřanská 307/98, 147 00, Praha 4, Česká republika.

6.2. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad bez prodlevy po objednání daného kurzu klientem.

čl. 7.  Reklamační řád
7.1.  Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
7.2.  Pokud uzná dodavatel reklamaci klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu dle čl. 7.2a. a 7.2b. Reklamace musí být vyřízena do 30 dní. 

7.2a V případě vady odstranitelné: 

 1. a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. V případě nemožnosti postupu uvedeného v bodě a) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

7.2b V případě vady neodstranitelné:

 1. a) právo na absolvování kurzu (akce) v náhradním termínu nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 2. b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u dodavatele.

Reklamace se nevztahují na případy:

 1. a) vznikla-li závada prokazatelně nedodržením pokynů klientem, v rozporu s pokyny dodavatele,
 2. b) jiným nesprávným jednáním klienta a prokazatelných nepovolených zásahů do výuky nebo výstroje či výbavy.


čl. 8.  Lhůta k uplatnění reklamace
8.1.  Klient je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

8.2.  Lhůta k uplatnění reklamace na vady vyplývající z nedodržení podmínek uvedených v čl. 3.1. je 5 pracovních dnů ode dne zjištění vady.
8.3. Nelze uplatnit nároky na kompenzaci v případě nedodržení stanovené lhůty v čl. 8.1. a 8.2.


čl. 9. Storno podmínky
9.1. Nenastoupí-li klient do kurzu do 12 měsíců (pokud není ujednáno jinak) od data objednávky, kurz je stornován a stornovací poplatky se rovnají 100% ze zaplaceného kurzovného. 

9.2. Po uskutečnění objednávky je poměrná částka z kurzovného spojená s administrativními náklady a didaktickými materiály příslušné potápěčské asociace dodavatele nevratná.
9.2. Pokud klient odstoupí od smlouvy, stornovací poplatky jsou 100% z kurzovného.
9.3. Pokud klient ze závažných zdravotních problémů nemůže zahájit objednaný kurz, je nutné o této skutečnosti doložit lékařské potvrzení. Stornovací poplatky se v této situaci rovnají čl. 9.2.

9.4. Nedokončí-li klient kurz do 6 měsíců od zahájení kurzu i přes vyvinuté aktivity dodavatele dle čl. 3., je kurz stornován a stornovací poplatky se rovnají 100% z kurzovného.

čl. 10 Zproštění odpovědnosti a lékařský dotazník
10.1. Odsouhlasením těchto VOP klient souhlasí, že dodavatel ani přidružená potápěčská asociace, kterou dodavatel zastupuje, nemohou být voláni k zodpovědnosti za jakékoliv zranění nebo smrt či jiné škody v průběhu kurzu. Klient souhlasí, že se nebude domáhat žádných nároků ani nepovede soudní spor v souvislosti s účastí v kurzech potápění.
10.2. Klient odsouhlasením VOP prohlašuje, že je zcela zdráv a zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Pokud si je vědom zdravotního problému, doloží potvrzení od lékaře, že je schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu kurz potápění absolvovat.

čl. 11  Ochrana osobních údajů

Aktuální Podmínky ochrany osobních údajů internetového obchodu www.kurzy.dive5.cz s platností od 5. 4. 2016 upravené k 1.1.2024 dle platné legislativy o sběru Cookies.

11.1. Základní ustanovení

11.1a Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ZÁCHRANNÁ POTÁPĚČSKÁ SLUŽBA BRNO, z.s., Bystrc č.ev. 35, 635 00, Brno, IČ: 04809017, zaps. v L 21343 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen: „správce“).

11.1b Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: ZÁCHRANNÁ POTÁPĚČSKÁ SLUŽBA BRNO, z.s., Bystrc č.ev. 35,
635 00, Brno, IČ: 04809017, zaps. v L 21343 vedená u Krajského soudu v Brně

Email: kurzy@dive5.cz

Telefon: +420 606 802 288

11.1c Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

11.1d Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: kurzy@dive5.cz

11.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

11.2a Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

11.2b. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

11.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

11.3a. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

11.3b Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

11.4. Doba uchovávání údajů

11.4a Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

11.4b. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

11.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

11.5a Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

11.5b Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

11.6. Vaše práva

11.6a Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

11.6b Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

11.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

11.7a Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

11.7b Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

11.7c Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

11.8. Používání souborů Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě posílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďováním cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Google, poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4, Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irsko, více zde

Facebook, poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 5 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, více zde 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - více zde
 • Google Chrome - více zde
 • Firefox - více zde
 • Safari - více zde
 • Opera - více zde
 • Microsoft Edge - více zde

11.9. Závěrečná ustanovení

11.9a Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.9b S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.9c Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

čl. 12.  Závěrečná ustanovení
12.1.  Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb..
12.2.  Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu závazné.
12.3.  Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují od 5. 4. 2016 za Všeobecné obchodní podmínky školy potápění v kurzech pro veřejnost v provozovnách ZÁCHRANNÉ POTÁPĚČSKÉ SLUŽBY BRNO, z.s.

Aktualizováno dne 1.1.2024

Všeobecné podmínky uvedené výše se vztahují na všechny kurzy.